یکشنبه, 06/16/1399 - 09:23 fars-admin

غسل و تدفین اموات کرونایی توسط گروه جهادی در شیراز

گروه جهادی شهید مسرور تشکیل شده از طلبه و غیر طلبه‌های جهادی از ابتدای شروع بیماری کرونا به تغسیل و تدفین اموات کرونایی مشغول می‌باشند.
این گروه جهادی متشکل از خواهران و برادران جهادی هر روزه با پوشیدن لباس‌های مخصوص، غسل اموات را در دارالرحمه شیراز انجام می‌دهند.